2018 SMP: Gediminas Usevičius

Projekto pavadinimas: Struktūriniai faziniai virsmai [(CH3)2NH2]2[KCr(CN)6] ir [(CH3)3NH]2[KCr(CN)6] hibridiniuose perovskituose: tyrimai EPR metodais
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-07-02 iki 2018-08-31.
Studentas: Gediminas Usevičius
Vadovas: Prof. Jūras Banys

Projekto santrauka:
Pastaruoju metu mokslinė visuomenė ypatingai susidomėjo hibridinėmis medžiagomis, kuriose yra derinamos geriausios organinių bei neorganinių struktūrinių motyvų fizikinės bei cheminės savybės. Šio projekto tikslas yra ištirti struktūrinius fazinius virsmus [(CH3)2NH2]2[KCr(CN)6] bei [(CH3)3NH]2[KCr(CN)6] hibridinėse medžiagose. Tyrimai bus atliekami naudojant galingą fazinių virsmų tyrimų įrankį – elektronų paramagnetinio rezonanso spektroskopiją.

Tyrimo metu atlikti visi suplanuoti [(CH3)2NH2]2[KCr(CN)6] bei [(CH3)3NH]2[KCr(CN)6] perovskitų EPR tyrimai, kurie leido nustatyti struktūrinių fazinių virsmų temperatūras.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Comments are closed.